Ano ang opinyon ng Islam sa teorya ni Darwin?

Hello. Ang pangalan ko ay Charles Darwin

Maliban kung nakatira ka sa isang kweba mula nang ikaw ay ipinanganak, Naglakbay ako sa mundo upang matuklasan ang pinagmulan ng mga espesye at pagkatapos ay ginawa ko ang teorya ng ebolusyon.

Siyempre kilala kita at alam kong nakikipag-usap ako sa isang kahanga-hangang tao. Nabasa ko ang lahat ng iyong mga libro at bilang isang resulta ako ngayon ay isang ateista… 

paumanhin; ano ang sinabi mo? Sabi ko nabasa ko na lahat ng libro mo.

Ang ibig kong sabihin ay ang pangalawa. Paano mo mahihinuha mula sa aking mga isinulat, kung ano ang hindi ko magagawa, kung ang mismong teorya ng ebolusyon ay ang aking teorya?

Anong ibig mong sabihin?

Ibig kong sabihin, Ako ay naniniwala na mayroong Diyos. Kahit na nakaranas ako ng ilang mga pagdududa, ang mga ito ay hindi konektado sa teorya ng ebolusyon

Oo, ngunit sumulat ka pagkatapos nito, “Katotohanang hindi ko tinalikuran ang Kristiyanismo hanggang ako ay apatnapung taong gulang”.

Nangangahulugan ito na nawala ang iyong pananampalataya sa Kristiyanismo…

May isang liham sa iyong sulat-kamay kung saan sinasabi mo. “Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na hindi ako naniniwala na ang Bibliya ay isang makalangit na paghahayag, at hindi rin ako naniniwala na si Hesukristo ay Anak ng Diyos.”

talaga, ngunit ano ang kaugnayan nito sa paniniwala sa Allah? naniniwala ako na mayroong tagapaglikha, ngunit nagdududa ako sa lahat ng relihiyon

Ito ay dalawang magkahiwalay na paksa. Ang pagdududa ko sa Kristiyanismo ay nakakalito na ang paniniwala ko sa Allah ay hindi katanggap-tanggap

Ibig mo bang sabihin ay walang kontradiksyon sa pagitan ng paniniwala sa Allah at ng teorya ng ebolusyon?

Oo. ang subukang itakda ang dalawa bilang magkasalungat ay walang katotohanan at sinabi ko ito sa aking mga sulat, Para sa akin ay walang katotohanan ang pagdududa na ang isang tao ay maaaring isang masigasig na Theist at isang ebolusyonista

Kakaiba talaga ito,

ang lahat ng nakikita nating ebidensya ng Ebolusyon at pagkakaiba-iba ng mga nilalang ay direktang dumadaloy sa ideya ng ateismo

Ang katotohanan ay sinabi ko ang eksaktong kabaligtaran nito, dahil isinulat ko:

 ‘Maaari kong sabihin na ang imposibilidad ng pag-iisip na ang engrandeng at kamangha-manghang sansinukob na ito kasama ng ating mga sarili, sa pamamagitan ng pagkakataon ay tila sa akin ang pangunahing argumento ay may umiiral na Diyos'

Isinulat ko rin:

‘na ang pinakamatibay na katibayan na umiiral si Allah, na tila sa akin, ay ang likas na pakiramdam na umiiral sa ating lahat (tulad ng hinala ko) na dapat mayroong isang lumikha ng sansinukob na ito, Ngunit ang hinala ng pakiramdam na ito ay nararamdaman ko noon pa

Kita mo, kita mo?

nagdududa ka at nag-aalinlangan sa Diyos, kita mo?

Ayon sa Journal of the American Scientific Affiliation, katotohanang ikaw

Walang kakayahang makita ang gawain ng isang makapangyarihang Diyos sa lahat ng sakit at pagdurusa tulad ng Austrian hornet na nagpaparalisa sa larvae bilang buhay na pagkain para sa mga itlog nito

Oo, ngunit bakit ito nauugnay sa pag-iral ng Diyos?

Nakaranas ako ng mga pagdududa dahil sa ilang pilosopikal na argumento, tulad ng mabuti at masama sa ating mundo at ang mga relasyon sa pagitan ng mga species, Ito ay isang bagay na walang kinalaman sa pinagmulan ng mga species. Hindi rin ako nag-imbento nito.

Ibig mong sabihin, ang iyong pag-aaral ng ebolusyon ay hindi naging isang ateista

Hindi naman: Sumulat ako noong 1897, tatlong taon bago ako mamatay:

Hindi ako kailanman naging isang ateista sa kahulugan ng pagtanggi sa pagkakaroon ng isang Diyos'

Pero hindi ka naniwala dito ng buo at hindi mo itinanggi ng buo,

ano ang pananaw mo dito?

Ang aking pananaw ay lubos na kontrobersyal pagkatapos ng aking kamatayan, Ngunit walang makapagsasabi na ako ay ateista dahil sa teorya ng ebolusyon, ngunit bibigyan kita ng isang ideya para maging maliwanag sayo, Ang paborito kong libro ay natural theology, Kaya't sinabi ko dito:

 ‘Sa palagay ko hindi ko halos hinangaan ang isang libro kaysa sa Natural Theology ni Paley, Halos dati ko pa itong nasabi sa puso ko. 

Ano ang sinasabi ng aklat na ito?

Inilalahad nito ang tanyag na konsepto na ang mga batas ng kalikasan ay ang paraan na pinili ng Allah upang mapagaan sa kanyang sansinukob

Hahayaan kitang pag-isipan ang tungkol dito.