Ang Talambuhay ng Propeta

Isang kapaki-pakinabang na aklat tungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad (Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan) sa wikang Filipino, tinalakay ng may-akda sa aklat na ito ang kasaysayanng Propeta mula sa kanyang kapanganakan at kamusmusan hanggang sa kanyang kamatayan.