Islam Là Gì?

Islam là một lối sống kết hợp niềm tin tâm linh với cuộc sống vật chất, điều mà tôi có thể theo dõi trong cuộc đời mình, Islam không chỉ là tín ngưỡng, mà là tín ngưỡng và giáo luật.. quả thật, Islam là một cách sống.