Limang Hakbang upang Maging Muslim

Nagsisimula ang pelikula sa pagtukoy sa salitang Islam at mga hakbang na dapat mong bigkasin upang maging isang Muslim, at ang kahalagahan ng yakapin ang Islam.